Staur gård dekor

OM STAUR GÅRD

Gården er i dag eid av staten ved Landbruks og Matdepartementet etter at Statens Kornforretning kjøpte gården i 1960. Arealet er på 1000 dekar. Av dette er ca. 840 dekar fulldyrket, resten er strand og beite, park og hage, gårdstun og veier.
Driften av eiendommen er organisert i selskapet Staur Gård AS som har en forpakteravtale og det totale drift-, forvaltning- og økonomiansvaret for hele eiendommen/driften. Virksomheten har utviklet seg fra å være en ren forsøksgård i egen regi, til å bli en kombinert landbrukseiendom, og et kurs- og konferansested. I tillegg arrangeres bryllup og andre selskaper her.

Staur gård åker

HISTORIE

Stangebygda i vesthellinga mot Mjøsa er noe av den eldste og beste kulturjorda her i landet. Områdets historie strekker seg helt tilbake til vikingtida. Nabogården Ringnes er flere ganger nevnt i Olav den helliges saga, og Huseby, sør for gården, er omtalt i Håkon Håkonsens saga.

Gårdsnavnet kan ha sammenheng med den staurlignende odden som rager ut i Mjøsa ved gården. Dessuten nevnes en tidligere eier av gården fra år 1400,Gudrun a Stauri, i biskop Øysteins jordebok.

Gården var kirkegods under Hamar-bispen fra 1577 og krongods fra 1600 til 1660. Deretter var den privateid helt til 1960 da den ble solgt til Statens Kornforretning. I 2001 ble eierskapet overdratt til Landbruks- og matdepartementet. Etter dette har virksomheten fått en mer forretningsmessig driftsmodell hvor det ble skilt ut et eget driftsselskap, Staur Gård AS. Dette har ført til at all forsøksvirksomhet drives av eksterne selskaper som leier hus og arealer av driftsselskapet. På øvrig eiendom drives vanlig jordbruksproduksjon i egen regi . Samtidig har gjestegårdens virksomhet fått en mer forretningsmessig profil og driftes kommersielt som kurs- og konferansested.

HAGEN

Dere kommer ikke utenom en spasertur i den vakre hagen under oppholdet på Staur Gård. Sør for hovedbygningen står en massiv lund av store og gamle løvtrær som bjørk, ask og spisslønn. Lunden utgjør en majestetisk kulisse for hovedbygningens sydgavl og nærområde.

Rundt gårdstunet er det plantet flere sorter fruktbærende rogn. Langs vestsiden troner fire vakre kirsebærtrær. I den nedre delen av parken er det flere sjarmerende gangstier med dekke av naturheller. Her er det også en stor halvsirkelformet sitteplass med nydelig utsikt mot omgivelsene.

Hagen har også av en nyttehage der vi dyrker flere typer urter og planter. Kruspersille, dill, kornblomst, blomkarse, timian, oregano, sitrontimian, grasløk, lavendel, sitronmeliss og hestmynte er bare noen av urtene som vokser her. I tillegg dyrker vi jordskokk, rabarbra og pepperrot.

Staur gårds sin hagehistorie går helt tilbake til midten/slutten av 1800-tallet.

FORSØKSGÅRDEN

Gårdsbruket drives som forsøksgård hvor vi har et tett samarbeid med Graminor som drifter feltene i vekstsesongen. Forsøksarealene varierer mellom 200 til 350 dekar i året. De øvrige arealene benyttes til grasproduksjon som skal gi for til oksene på teststasjonen til TYR, og egen korn, erter, frø produksjon.

HISTORIKK

Staur - en levende går med lange tradisjoner
Staurs fokus på avling og resultater startet alt for mange hundre år siden

ÅR 1669 1723 1866 2010 2015
Korn sådd, tønner 18 21 38 22 22kg/da
Korn avling, tønner 70 98 311 560 840kg/da
Hester 5 8 8 6på beite 6 på beite
Kyr 20 38 30 80(tyr) 80 (tyr)
Svin 4 - - - -
Sauer - - 16 76(nsg) 76 (nsg)

Areal, nydyrking

Staur har i dag et areal på 1000 dekar. Av dette er ca. 840 dekar fulldyrket, resten er strand og beite, park og hage, gårdstun og veier.

ÅR 1866 1900 1939 2010 2015
Dyrket jord, dekar 195 450 600 840 830(justerte kartreferanser)
Naturlig eng, dekar 300 - - 40 40
Skog og beiter, vei/park/annet dekar 230 300 400 120 120
SUM AREAL 725 750 1000 1000 990

 

Jord

Jorda er typisk morenejord og svært steinrik, særlig i skiftene ned mot Mjøsa. I Mjøstraktene er morenejorda for størstedelen blitt til av de kambro-siluriske bergarter med skifer og kalkstein som utgangsmateriale. Slik jord er gjerne kalkrik og inneholder mye finmateriale. På Staur er jorda noe mer leirholdig og ikke så moldrik som en oftest finner den på Hedmarken, men ellers er den dyp og næringsrik. Skiftene er jamt over store og velarrondert.

Klima

Klimaet på Hedmarken ligger vel til rette for en intensiv jordbruksdrift. Den gjennomsnittlige døgnmiddeltemperaturen for mai-september ligger omkring 13 °C. Dette tilfredsstiller varmekravet for de fleste aktuelle jordbruksvekster som dyrkes her i landet. Nedbøren for vekstperioden (mai-september) ligger normalt omkring 320 mm. Det kan være i minste laget, og særlig på forsommeren er en ofte utsatt for kortere tørkeperioder. Tallene fremkommer fra Staurs egen værstasjon med daglige registreringer fra 1960 frem til årtusenskiftet.

Geografi og klima (kilde : Wikipedia)

Stange har innlandsklima med relativt lite nedbør, kalde vintre, varme somre og betydelige forskjeller mellom dag- og nattetemperaturen i sommerhalvåret. Normalverdier for perioden 1961−1990 er gitt i tabellen nedenfor.

Stange har norgesrekorden for høyeste målte temperatur i august. På Staur forsøksgård ble det målt 35,0 grader 6. august 1975. Dette er også den absolutte varmerekorden for Hedmark fylke.

Normaler for Staur forsøksgård (153 moh.)
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
Temperatur (°C) -7.2 -7.6 -2.8 2.6 9.0 13.8 15.1 14.1 9.8 5.2 -0.7 -5.1 3.9
Nedbør (mm) 34 25 24 26 40 56 68 66 57 51 43 35 525

Forsøksgården

Da Forsøksavdelingen i Statens Kornforretning ble opprettet i 1930 skulle forsøksavdelingen i første rekke konsentrere seg om spørsmål som hadde:

- Betydning for å bedre kvaliteten på det norske kornet.
- Betydning for kornets utnyttelse til mat og fôr.

Det skulle med andre ord drives forsøk med dyrking, høsting, tørking og lagring. Arbeidsprogrammet er etter hvert utvidet og spenner i dag over et relativt vidt felt.

Det har vært mange forskjellige dyrkningsforsøk i korn og oljevekster på Staur. Antall enkeltforsøk og parseller varierte en del fra år til år, vanligvis fra 2000-3000 forsøksparseller. Normalt gikk de større forsøksseriene over tre eller flere år.

NYHETSARKIV

PRESENTAJSON AV STAUR GÅRD

ta KONTAKT med oss

Staur Gård

Vestbygdvegen 226
2312 Ottestad

GPS: 60.72634° N
            11.10691° E

Kontakt oss

vertskap@staur.no

(+47) 41 57 12 22 

Besøk oss

Sosiale Medier