Staur gård dekor

FORSØKSGÅRDEN

Gårdsbruket drives som forsøksgård hvor vi har et tett samarbeid med Graminor som drifter feltene i vekstsesongen. Forsøksarealene varierer mellom 200 til 350 dekar i året. De øvrige arealene benyttes til grasproduksjon som skal gi for til oksene på teststasjonen til TYR, og egen korn, erter, frø produksjon.

HISTORIKK

Staur - en levende går med lange tradisjoner
Staurs fokus på avling og resultater startet alt for mange hundre år siden.

ÅR 1669 1723 1866 2010 2015
Korn sådd, tønner 18 21 38 22 22kg/da
Korn avling, tønner 70 98 311 560 840kg/da
Hester 5 8 8 6på beite 6 på beite
Kyr 20 38 30 80(tyr) 80 (tyr)
Svin 4 - - - -
Sauer - - 16 76(nsg) 76 (nsg)

Areal, nydyrking

Staur har i dag et areal på 1000 dekar. Av dette er ca. 840 dekar fulldyrket, resten er strand og beite, park og hage, gårdstun og veier.

ÅR 1866 1900 1939 2010 2015
Dyrket jord, dekar 195 450 600 840 830(justerte kartreferanser)
Naturlig eng, dekar 300 - - 40 40
Skog og beiter, vei/park/annet dekar 230 300 400 120 120
SUM AREAL 725 750 1000 1000 990

Jord

Jorda er typisk morenejord og svært steinrik, særlig i skiftene ned mot Mjøsa. I Mjøstraktene er morenejorda for størstedelen blitt til av de kambro-siluriske bergarter med skifer og kalkstein som utgangsmateriale. Slik jord er gjerne kalkrik og inneholder mye finmateriale. På Staur er jorda noe mer leirholdig og ikke så moldrik som en oftest finner den på Hedmarken, men ellers er den dyp og næringsrik. Skiftene er jamt over store og velarrondert.

Klima

Klimaet på Hedmarken ligger vel til rette for en intensiv jordbruksdrift. Den gjennomsnittlige døgnmiddeltemperaturen for mai-september ligger omkring 13 °C. Dette tilfredsstiller varmekravet for de fleste aktuelle jordbruksvekster som dyrkes her i landet. Nedbøren for vekstperioden (mai-september) ligger normalt omkring 320 mm. Det kan være i minste laget, og særlig på forsommeren er en ofte utsatt for kortere tørkeperioder. Tallene fremkommer fra Staurs egen værstasjon med daglige registreringer fra 1960 frem til årtusenskiftet.

 
 

Geografi og klima (kilde : Wikipedia)

Stange har innlandsklima med relativt lite nedbør, kalde vintre, varme somre og betydelige forskjeller mellom dag- og nattetemperaturen i sommerhalvåret. Normalverdier for perioden 1961−1990 er gitt i tabellen nedenfor.

Stange har norgesrekorden for høyeste målte temperatur i august. På Staur forsøksgård ble det målt 35,0 grader 6. august 1975. Dette er også den absolutte varmerekorden for Hedmark fylke.

Normaler for Staur forsøksgård (153 moh.)
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
Temperatur (°C) -7.2 -7.6 -2.8 2.6 9.0 13.8 15.1 14.1 9.8 5.2 -0.7 -5.1 3.9
Nedbør (mm) 34 25 24 26 40 56 68 66 57 51 43 35 525

Forsøksgården

Da Forsøksavdelingen i Statens Kornforretning ble opprettet i 1930 skulle forsøksavdelingen i første rekke konsentrere seg om spørsmål som hadde:

- Betydning for å bedre kvaliteten på det norske kornet.
- Betydning for kornets utnyttelse til mat og fôr.

Det skulle med andre ord drives forsøk med dyrking, høsting, tørking og lagring. Arbeidsprogrammet er etter hvert utvidet og spenner i dag over et relativt vidt felt.

Det har vært mange forskjellige dyrkningsforsøk i korn og oljevekster på Staur. Antall enkeltforsøk og parseller varierte en del fra år til år, vanligvis fra 2000-3000 forsøksparseller. Normalt gikk de større forsøksseriene over tre eller flere år.

Staur gård dekor

ta KONTAKT med oss

Staur Gård

Vestbygdvegen 226
2312 Ottestad

GPS: 60.72634° N
            11.10691° E

Kontakt Oss

vertskap@staur.no

(+47) 41 57 12 22 

Besøk oss

Sosiale Medier